Оперативна програма Иновации и конкурентноспособност


На 13.08.2021 г. бе подписан договора за безвъзмездна финансова помощ на „МЕДИЦИНСКИ
ЦЕНТЪР АДАРА” ООД с Министерството на икономиката, Главна дирекция “Европейски
фондове за конкурентоспособност“ във връзка с изпълнението на проект BG16RFOP002-2.089-
5147 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на
икономическите последствия от пандемията COVID-19”.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК), съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България“.
Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа
за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия
от пандемията COVID-19”
Целта на настоящото проектно предложение е осигуряване на оперативен капитал за
българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с
последиците от пандемията COVID-19.
Срок на договора: 3 месеца
Стойност на предоставената безвъзмездна финансова помощ по договора 50 000.00 лв.
от които:
Европейско съфинансиране: 50 000.00 лв.
Национално съфинансиране: 0.00 лв.


На 09.09.2020 г. бе подписан договора за безвъзмездна финансова помощ на „Медицински център Адара” ООД с Министерството на икономиката, Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност“ във връзка с изпълнението на проект BG16RFOP002-2.073-13345 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България“. Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”

Целта на настоящото проектно предложение е осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места

Срок на договора: 3 месеца

Стойност на предоставената безвъзмездна финансова помощ по договора: 10 000.00 лв.

от които:

Европейско съфинансиране: 8 500.00 лв.

Национално съфинансиране: 1 500.00  лв.